General Forsamling 2015
Skrevet af JVedel d. February 16 2015 15:43:20
Kære Medlemmer

Berstyrelsen indkalder herved til den årlige ordinære generalforsamling Søndag 15. marts 2015 kl. 13.00 – Cafe Jugo, Roskildevej 266, 2610 Rødovre.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, samt navne på kandidater skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2015 før afholdelsen af OGF.
Endelig dagsorden, med indkomne forslag, udsendt den 4. marts 2015.
Vi skal alle påmindes om vores kontingentbetaling, ellers kan vi ikke stille op eller stemme på vores generalforsamling.
Hvad jeg håber mange vil benytte sig af.
Hovedmedlemmer 150 kr
Pensionister 100kr
Familie medlemmer 50kr
Gæstemedlemmer 25 kr


Udvidet nyhedstekst
Foreløbig Dagsorden jv.f. vedtægterne (http://rexsphynxklubben.dk/viewpage.php?page_id=3):
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelse, herunder
(a) Formand (i ulige år, 2 år ad gangen) Jakob Vedel modtager genvalg.
(b) Bestyrelsesmedlem/mer (i ulige år, 2 år ad gangen) Christina Bøwes modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår valgt endnu et bestyelsesmedlem og foreslår Lotta Svensson.
(c) Suppleanter (1 år ad gangen). I tilfælde af forfald i bestyrelsen kan suppleant blive udpeget på
en ordinær generalforsamling. Helle Charlotte Billing modtager genvalg.
(d) Valg af revisor (1 år ad gangen) I tilfælde af forfald i bestyrelsen kan revisor blive udpeget på en ordinær
generalforsamling. Annett Sau Rasmussen modtager genvalg.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

For de, der ønsker det, vil der blive arrangeret fælles transport f.eks. fra Nyborg.
De der kommer med S-tog kan afhentes på nærmeste station.
Af hensyn til mad og evt. transport bedes I oplyse hvor mange I kommer.
På bestyrelsens vegne
JV
formand